Logger Script GT4 Family of Tips - METCAL ::NUBICOM::
top
툴(Tools)
METCAL
제품

GT4 팁 제품군 GT4 Family of Tips

제품명 제품 타입 모델 치수 (A) x 길이 모양
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0010S 1.0 x 10 mm
팁 (Tip) Chisel (끌타입) GT4-CH0011S-PK 1.0 x 10 mm, 10 Pack
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0014S 1.4 x 10 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0014S-PK 1.4 x 10 mm, 10 Pack
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0018S 1.8 x 10 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0018S-PK 1.8 x 10 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0025S 2.5 x 10 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0025S-PK 2.5 x 10 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0032S 3.2 x 10 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0040S 4.0 x 10 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0040S-PK 4.0 x 10 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0010P Power, 1.0 x 6.0 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0014P Power, 1.4 x 6.0 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0018P Power, 1.8 x 6.0 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0025P Power, 2.5 x 6.0 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0032P Power, 3.2 x 6.0 mm
팁 (Tip) Chisel(끌타입) GT4-CH0040P Power, 4.0 x 6.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN0005P Power, (Ø X L) 0.5 x 6.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN0010P Power, (Ø X L) 0.5 x 6.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN0005S (Ø X L) 0.5 x 10.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN0005A Access, (Ø X L) 0.5 x 14.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN0010A Access, (Ø X L) 1.0 x 14.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN1502A Sharp, (Ø X L) 0.2 x 15.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN1502A-PK Sharp, (Ø X L) 0.2 x 15.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN1505A Sharp, (Ø X L) 0.5 x 15.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN1505A-PK Sharp, (Ø X L) 0.5 x 15.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN2213R Bent, Reach, (Ø X L) 1.3 x 22.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN1608R Bent, Access, (Ø X L) 0.8 x 16.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN1608R-PK Bent, Access, (Ø X L) 0.8 x 16.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN0002R Bent, (Ø X L) 0.2 x 8.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN0004R Bent, (Ø X L) 0.4 x 8.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN0004R-PK Bent, (Ø X L) 0.4 x 8.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN1505R  Conical, Bent, Reach, (Ø X L) 0.5 x 15.0 mm
팁 (Tip) Conical(원뿔형) GT4-CN1505R-PK Conical, Bent, Reach, (Ø X L) 0.5 x 15.0 mm
팁 (Tip) Knife(나이프형)  GT4-KN0025S 2.5 x 16.0 mm, 45°
팁 (Tip) Knife(나이프형)  GT4-KN0040S 4.0 x 16.0 mm, 45°
팁 (Tip) Knife(나이프형)  GT4-KN0025P Power, 2.5 x 13.0 mm, 45°
팁 (Tip) Knife(나이프형)  GT4-KN0040P Power, 4.0 x 13.0 mm, 45°
팁 (Tip) Hoof(후프형)  GT4-HF6010S (Bevel/L) 60° x 2.0, (Ø X L) 1.0 x 16.0 mm
팁 (Tip) Hoof(후프형)  GT4-HF6015S (Bevel/L) 60° x 3.0, (Ø X L) 1.5 x 16.0 mm
팁 (Tip) Hoof(후프형)  GT4-HF6020S (Bevel/L) 60° x 4.0, (Ø X L) 2.0 x 16.6 mm
팁 (Tip) Hoof(후프형)  GT4-HF6030S (Bevel/L) 60° x 6.0, (Ø X L) 3.0 x 16.0 mm
팁 (Tip) Hoof(후프형)  GT4-HF6010V Concave, (Bevel/L) 60° x 2.1mm,
(Ø X L) 1.0 x 12.0 mm
팁 (Tip) Hoof(후프형)  GT4-HF6015V   Concave, (Bevel/L) 60° x 3.1mm,
(Ø X L) 1.5 x 12.0 mm
팁 (Tip) Hoof(후프형)  GT4-HF6020V   Concave, (Bevel/L) 60° x 4.1 mm,
(Ø X L) 2.0 x 12.0 mm
팁 (Tip) Hoof(후프형)  GT4-HF6030V   Concave, (Bevel/L) 60° x 6,1 mm,
(Ø X L) 3.0 x 12.0 mm
팁 (Tip) Hoof(후프형)  GT4-HF3025V   Concave, Bent 30°,
(Bevel/L) 30° x 3.0 mm,
(Ø X L) 2.5 x 16.0 mm

* 정확한 가격은 구매 하시기 전에 견적요청이나 전화로 문의하시기 바랍니다.

  • 가족친화우수기업
  • 청년친화 강소시업
사업자등록번호 : 220-86-72761대표이사 : 신동만대표전화 : 070-7872-0701팩스 : 02-2167-3801
(우)07299 서울특별시 영등포구 경인로 775 (문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 2층)