Logger Script GT Family of Cartridges - METCAL ::NUBICOM::
top
툴(Tools)
METCAL
제품

GT 카트리지 제품군 GT Family of Cartridges

제품명 제품 타입 모델 치수 (A) x 길이 모양 참조가격
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0010S  1.0 x 10 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0014S  1.4 x 10 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0018S 1.8 x 10 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0025S 2.5 x 10 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0032S  3.2 x 10 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0040S 4.0 x 10 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0050S 5.0 x 10 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0060S 6.0 x 10 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0070S 7.0 x 10 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0010P Power, 1.0 x 6 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0014P Power, 1.4 x 6 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0018P  Power, 1.8 x 6 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0025P  Power, 2.5 x 6 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0032P Power, 3.2 x 6 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0040P Power, 4.0 x 6 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0050P Power, 5.0 x 6 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0060P Power, 6.0 x 6 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Chisel (끌타입) GTC-CH0070P Power, 7.0 x 6 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN0005P Power, (Ø X L) 0.5 x 6.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN0010P Power, (Ø X L) 1.0 x 6.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN0005S ( Ø x L) 0.5 x 10.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN0005A Access, (Ø X L) 0.5 x 14.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN0010A Access, (Ø X L) 1.0 x 14.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN1502A Sharp, (Ø X L) 0.2 x 15.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN1505A Sharp, (Ø X L) 0.5 x 15.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN2213R Bent, Reach, (Ø X L) 1.3 x 22.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN1608R Bent, Access, (Ø X L) 0.8 x 16.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN0002R Bent, (Ø X L) 0.2 x 8.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN0004R Bent, (Ø X L) 0.4 x 8.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Conical(원뿔형) GTC-CN1505R Bent, Reach, (Ø X L) 0.5 x 15.0 mm ₩50,400
카트릿지 Cartridge Knife(나이프형)  GTC-KN0025S 2.5 x 16.0 mm, 45° ₩70,000
카트릿지 Cartridge Knife(나이프형)  GTC-KN0050S 5.0 x 16.0 mm, 45° ₩70,000
카트릿지 Cartridge Knife(나이프형)  GTC-KN0025P   Power, 2.5 x 13.0 mm, 45° ₩70,000
카트릿지 Cartridge Knife(나이프형)  GTC-KN0050P Power, 5.0 x 13.0 mm, 45° ₩70,000
카트릿지 Cartridge Knife(나이프형)  GTC-KN0080P  Power, 8.0 x 13.0 mm, 45° ₩70,000
카트릿지 Cartridge Hoof(후프형)  GTC-HF6010S (Bevel/L) 60° x 2.0 mm, (Ø X L) 1.0 x 16.0 mm ₩70,000
카트릿지 Cartridge Hoof(후프형)  GTC-HF6015S (Bevel/L) 60° x 3.0 mm, (Ø X L) 1.5 x 16.0 mm ₩70,000
카트릿지 Cartridge Hoof(후프형)  GTC-HF6020S (Bevel/L) 60° x 4.0 mm, (Ø X L) 2.0 x 16.0 mm ₩70,000
카트릿지 Cartridge Hoof(후프형)  GTC-HF6030S (Bevel/L) 60° x 6.0 mm, (Ø X L) 3.0 x 16.0 mm ₩70,000
카트릿지 Cartridge Hoof(후프형)  GTC-HF6040S (Bevel/L) 60° x 8.0 mm, (Ø X L) 4.0 x 16.0 mm ₩70,000
카트릿지 Cartridge Hoof(후프형)  GTC-HF6010V  Concave, (Bevel/L) 60° x 2.1 mm,
(Ø X L) 1.0 x 12.0 mm
₩78,400
카트릿지 Cartridge Hoof(후프형)  GTC-HF6015V  Concave, (Bevel/L) 60° x 4.1 mm,
(Ø X L) 1.5 x 12.0 mm
₩78,400
카트릿지 Cartridge Hoof(후프형)  GTC-HF6020V  Concave, (Bevel/L) 60° x 5.1 mm,
(Ø X L) 2.0 x 12.0 mm
₩78,400
카트릿지 Cartridge Hoof(후프형)  GTC-HF6030V  Concave, (Bevel/L) 60° x 6.1 mm,
(Ø X L) 3.0 x 12.0 mm
₩78,400
카트릿지 Cartridge Hoof(후프형)  GTC-HF3025V  Concave, Bent 30°, (Bevel/L) 30° x 3.0 mm,
(Ø X L) 2.5 x 16.0 mm
₩78,400

* 정확한 가격은 구매 하시기 전에 견적요청이나 전화로 문의하시기 바랍니다.

  • 가족친화우수기업
  • 청년친화 강소시업
사업자등록번호 : 220-86-72761대표이사 : 신동만대표전화 : 070-7872-0701팩스 : 02-2167-3801
(우)07299 서울특별시 영등포구 경인로 775 (문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 2층)